06-33610418     info@salonmarlinda.nl

Algemene voorwaarden


Je behandeling vraagt om een nauwkeurige planning in de salon. Ben je desondanks door
omstandigheden verhinderd, dan vragen wij je dit mij minimaal 24 uur van te voren telefonisch te berichten.
Krijg je ons niet aan de telefoon, spreek dan een voicemailbericht in. Helaas zijn wij genoodzaakt om
afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgemeld in rekening te brengen.

In het belang van onze klanten zijn wij niet altijd in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen. Daarom
het vriendelijke verzoek op het antwoordapparaat je naam en telefoonnummer in te spreken. Wij bellen je
zo snel mogelijk terug.

Prijswijzigingen voorbehouden.


Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder No. 040 78 852).

Beauty & PMU salon Marlinda

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, actie, verkoop en levering tussen Beauty & PMU salon Marlinda en een consument c.q. afnemer waarop Beauty & PMU salon Marlinda deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld aan de hand van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Privacy, persoonsgegevens en beveiliging

Beauty & PMU salon Marlinda respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens van de consument c.q. afnemer om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de consument c.q. afnemer.
Beauty & PMU salon Marlinda verkoopt de persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. De betalingsverwerking vindt plaats met Mollie Pay. Meer uitgebreide informatie over AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) kunt u terug vinden op de privacy & veiligheid pagina AVG.

Artikel 3. Aanbiedingen / Acties

Een actie of aanbieding vervalt indien het product waarop de actie of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar c.q. leverbaar is. Beauty & PMU salon Marlinda kan niet aan haar acties of aanbiedingen worden gehouden indien de consument c.q. afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de acties of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een actie of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4. Leveringstermijn en verzending

Beauty & PMU salon Marlinda streeft ernaar uw bestelling binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 (dertig) dagen, indien artikelen niet voorradig zijn. Overschrijding van dit leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
De verzending gaat via PostNL.

Artikel 5. Zichttermijn, annuleren en retourneren

De consument c.q. afnemer heeft recht op een zichttermijn van 5 (vijf) werkdagen, vanaf het moment dat het product ontvangen is. Binnen deze periode mag een product zonder opgaaf van reden worden teruggestuurd, mits ongebruikt en in ongeopende, originele verpakking. Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. Wordt de bestelling geannuleerd, nadat deze is verzonden, dan dient de consument c.q. afnemer het pakket bij bezorging te weigeren. Indien wij reeds een betaling van de consument c.q. afnemer hebben ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht. Als de consument c.q. afnemer de gehele bestelling wilt retourneren, zal de gehele aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten worden teruggestort. Bij het retourneren van een deel van de bestelling, zal de aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling worden teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. De consument c.q. afnemer dient zelf de verzendkosten voor het terugsturen te betalen en is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens het transport. Het bedrag wordt, na goede ontvangst van de retourzending, binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald. Alle retourneringen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Retourneringen kunnen gestuurd worden naar onderstaand adres door middel van het retourformulier.

Beauty & PMU salon Marlinda
Brink 17
9461 AR Gieten

Artkel 6. Overmacht

Beauty & PMU salon Marlinda is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument c.q. afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Beauty & PMU salon Marlinda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Beauty & PMU salon Marlinda niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7. Prijzen en betalingen

Alle vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw, andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele betalings- en/of verzendkosten. De consument c.q. afnemer kan enkel betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Beauty & PMU salon Marlinda geleverde artikelen blijven eigendom van Beauty & PMU salon Marlinda totdat de consument c.q. afnemer het verschuldigde bedrag betaald heeft. Beslaglegging van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dient de consument c.q. afnemer onmiddellijk schriftelijk te melden.

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen in de webwinkel van Beauty & PMU salon Marlinda getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid. Beauty & PMU salon Marlinda aanvaard geen aansprakelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Beauty & PMU salon Marlinda partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.